ads_ 728x90
ผลสำรวจเผย Digital Economy ดันตลาดคอมเติบโต แต่ภาพรวมตลาดฮาร์ดแวร์ปี 58 ยังซบเซา

 

report-com-market-focus-mict-nstda2557-01

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สวทช. จัดงานแถลงตัวเลขมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์รับเครื่องสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทย ประจำปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558 เผย Digital Economy ดันตลาดคอมพิวเตอร์เติบโต 12.4% แต่ภาพรวมตลาดฮาร์ดแวร์ ปี 58 ยังซบเซาต่อเนื่อง และคงต้องจับตาภาวะหนีสินภาคครัวเรือน ที่ทำตลาดอุปกรณ์ไอทีภาพรวมชะลอตัว

report-com-market-focus-mict-nstda2557-02

นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการสำรวจตลาด เปิดเผยว่า สถานการณ์ภาพรวมของตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2558 มีแนวโน้มการเติบโต ดีขึ้นกว่าปีทีผ่านมา โดยในปี 2557 อัตราการเติบโตของตลาด hardware ติดลบหมายถึง 7.9 % หรือคิดเป็นมูลค่า 77,622 ล้านบาท แต่ในปี 2558 แม้ว่าอัตราการเติบโตยังคงติดลบอยู่ แต่ก็มีแนวโน้มดีขึ้น โดยติดลบเพียง 2.3 % หรือคิดเป็นมูลค่า 75,866 ล้านบาท

report-com-market-focus-mict-nstda2557-04

report-com-market-focus-mict-nstda2557-05

ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ตลาดยังคงหดตัว อันเป็นผลมาจาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ยังคงชะลอตัว รู้ถึงภาวะหนี้ ภาคครัวเรือน ที่ทำให้ผู้บริโภค ชะลอการซื้อและใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น ส่งผลให้ในส่วนของภาคครัวเรือนปีนี้ ชะลอการซื้ออุปกรณ์ประเภท notebook และ tablet ลง

อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจ กลับเป็นตัวเร่งสำคัญ ของตลาด ict โดยมีการลงทุน ในอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน cloud computing และ Big Data ภายในองค์กรมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพื่อจัดการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลที่แบ่งปันอยู่ใน social media เช่นภาพ วีดีโอ สถานที่ และข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า บริการด้าน data center เป็นต้น ดังนั้น ประมาณการว่าปีหน้า องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะลงทุนด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  และโซลูชั่นเพื่อรองรับ Cloud และ Big data มากขึ้น ทำให้มูลค่าตลาดคอมด้าน Hardware ในประเทศสูงขึ้น

report-com-market-focus-mict-nstda2557-06

 

ภาพรวมตลาดคอมพิวเตอร์ปีนี้มีการเติบโตประมาณ 12.4% คิดเป็นมูลค่า 51,914 ล้านบาท  โดยบริการด้าน data center และบริการ บริหารจัดการในองค์กร manage service มีอัตราการเติบโตประมาณ 23.1%  คิดเป็นมูลค่า 5, 731 ล้านบาท ขณะที่อัตราการเติบโตของบริการ  Infrastructure as a Service (IaaS) มีการเติบโตสูงถึง 33.6 %

report-com-market-focus-mict-nstda2557-09

สำหรับตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ กลับมีอัตราการเติบโตไม่สูงมากนัก โดยตลอดทั้งปี 2558 คาดว่าจะมีการเติบโตเพียง 5.1 % หรือคิดเป็นมูลค่า 93,220  ล้านบาท ทั้งนี้ ตลาดกล่องรับสัญญาณ หรือ set top box ได้รับอานิสงส์จากนโยบายการเปลี่ยนผ่าน จากทีวีอนาล็อก สู่ระบบทีวีดิจิตอล โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 20.9 % หรือคิดเป็นมูลค่า8,660 ล้านบาท โดยกล่องรับสัญญาณภาคพื้นดินเป็นกล่องที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด 57.8 % เบียดกล่องดาวเทียมและเคเบิ้ลติดลบ  9.5 และ 5.8 % ตามลำดับ นอกจากนี้ ตลาดเครื่องโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ iDTV ที่มี tuner ในตัว  มีอัตราการเติบโตสูงถึง 108% มูลค่า 16,128 ล้านบาท

report-com-market-focus-mict-nstda2557-08

ทิศทางกลับโตของตลาดไอซีทีปีนี้ เห็นได้ชัดเจนว่า นโยบายภาครัฐ ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ที่ส่งผลต่อผู้ใช้องค์กร ที่พักการปรับตัว ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กระตุ้นให้เกิดการลงทุนไอทีภายในองค์กร ขณะที่นโยบายเปลี่ยนแปลงระบบโทรทัศน์ไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ส่งผลต่อภาคครัวเรือนในวงกว้าง โดยเฉพาะ การเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณ ให้เป็นระบบดิจิตอล อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบที่อาจทำให้มูลค่าตลาดไอซีทีไม่เติบโตตามที่คาดไว้ ได้แก่ เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศที่ซบเซาอยู่ รวมถึงภาวะหนี้สินของภาคครัวเรือน ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่ต้องติดตามกันต่อไป ว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดมากน้อยเพียงใด

ข้อมูลจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ